ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลอัมพวา โทรศัพท์: 0-3475-1351 โทรสาร: 0-3475-1359 E-Mail: saraban@amphawa.go.th

[03 มี.ค. 2566]

ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลอัมพวา

รายละเอียด :

ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  เทศบาลตำบลอัมพวา

          ด้วยเทศบาลตำบลอัมพวา ได้รับแจ้งจากจังหวัดสมุทรสงคราม ให้ดำเนินการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561 อย่างน้อย
1 อถล. ต่อ 1 ครัวเรือน เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการทำงานเพื่อปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

          เทศบาลตำบลอัมพวา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอัมพวาร่วมสมัคร
เป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพื่อทำหน้าที่ ปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องทุกด้านทั้งอากาศ น้ำ ดิน ป่าไม้ การจัดการมลพิษ และทรัพยากรธรรมชาติ เช่น
การรักษาความสะอาด การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เป็นต้น ซึ่งบุคคลที่จะสมัครเป็น อถล. ได้จะต้อง
มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

          1. มีสัญชาติไทย

          2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์                 

          3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลอัมพวา

          4. มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

          หลักฐานการรับสมัคร

          1. ใบสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)                                     จำนวน 1 ฉบับ

          2. บัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรประชาชน

          3. ผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ จะต้องมีผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัครด้วย

          ผู้ที่สนใจสมัครเป็น อถล. สามารถสมัครได้ที่

          1. สมัครด้วยตัวเองที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอัมพวา

          2. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากหน้าเว็บไซต์ แล้วนำส่งเอกสารที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอัมพวา หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 034 - 752096 ต่อ 102 สามารถสมัคร
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


รูปภาพ :

ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
16/11/2021 394 968 13061 1701 14274 10596 26589 3.239.117.1