ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลอัมพวา โทรศัพท์: 0-3475-1351 โทรสาร: 0-3475-1359 E-Mail: saraban@amphawa.go.th

[22 พ.ค. 2566]

การเลือกกรรมการชุมชน

รายละเอียด :

การเลือกกรรมการชุมชน 

ผู้มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชน

1. มีสัญชาติไทย
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือก
3. มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในชุมชนนั้นไม่น้อยกว่า 90 วัน

บุคคลต้องห้ามใช้สิทธิเลือกกรรมการชุมชน

1. ติดยาเสพติดให้โทษ
2. วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
3. ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
4. ต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้มีสิทธิเป็นกรรมการชุมชน

1. มีสัญชาติไทย
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือก
3. มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในชุมชนนั้นไม่น้อยกว่า 180 วัน
4. ผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันได้ไม่เกิน 1 คน (1 บ้านเลขที่เป็นกรรมการได้ 1 คน)

บุคคลต้องห้ามมิให้เป็นกรรมการชุมชน

1. ติดยาเสพติดให้โทษ
2. วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
3. ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
4. ต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุก และถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
5. เคยได้รับจำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
6. เป็นผู้พ้นหรือถูกสั่งให้ออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ,ผู้บริการ,รองผู้บริหาร,ที่ปรึกษา,เลขานุการท้องถิ่น,ข้าราชการประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐ เพราะเหตุทุจริต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลอัมพวา โทร 034 - 751 - 351 ต่อ 141

 


รูปภาพ :

ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
16/11/2021 24 607 903 1805 17490 10596 29805 3.233.219.103