ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลอัมพวา โทรศัพท์: 0-3475-1351 โทรสาร: 0-3475-1359 E-Mail: saraban@amphawa.go.th

> ประวัติเทศบาล

ประวัติเทศบาลตำบลอัมพวา

         

         บริเวณพื้นที่เทศบาลปัจจุบัน เดิมเรียกว่า แขวงบางช้าง ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าจัดตั้งขึ้นเมื่อใด บริเวณแขวงบางช้างนี้ถูกเรียกว่า “สวนนอก” มีลักษณะเป็นชุมชนเล็กๆ แต่มีความเจริญทั้งในการเกษตรกรรม และการพาณิชยกรรม เพราะในสมัยพระเจ้าประสาททอง แห่งกรุงศรีอยุธยา แขวงบางช้างมีตลาดแห่งหนึ่ง เรียกว่า “ตลาดบางช้าง” มีนายตลาดบางช้างเป็นผู้เก็บภาษีอากรขนอนตลาดนายตลาดผู้นี้เป็นผู้หญิงชื่อ น้อย มีบรรดาศักดิ์เป็นท้าวแก้วผลึก เป็นคนในตระกูลเศรษฐีในแขวงบางช้าง ซึ่งต่อมาเป็นต้นวงศ์ราชินิกูลบางช้าง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


    ในปี พ.ศ.๒๔๘๑ ได้รวมท้องที่ตำบลอัมพวาและตำบลบางกะพ้อมเข้าด้วยกันเป็นตำบลอัมพวาและทางราชการได้พิจารณาเห็นว่าตำบลอัมพวามีจำนวนพลเมือง ความเจริญและรายได้พอสมควรที่จะจัดตั้งเป็นเทศบาลได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองและพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นการฝึกหัดและปลูกฝังการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน จึงได้ตราพระราชกฤษฎีกา ยกฐานะตำบลอัมพวา ขึ้นเป็นเทศบาลตำบลอัมพวา เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๔๘๓ และได้แต่งตั้งให้ นายวัฒนา มั่นสกุล เป็นนายกเทศมนตรี มีนายโกวิท อุนสุวรรณ เป็นเทศมนตรี และนายธำรง อัศเวศน์ เป็นเทศมนตรี สมัยแรก (แต่งตั้ง)

อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอัมพวา สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๗๓ เดิมเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนและเป็นที่ตั้งศาลเจ้าพ่อกวนอู เมื่อตำบลอัมพวาได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลอัมพวาแล้วก็เข้ามาใช้อาคารหลังนี้ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ โดยใช้เป็นสำนักงานเทศบาล ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมีการปรับปรุงหลายครั้ง

ในปี พ.ศ.๒๕๔๗ ได้มีการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอัมพวา ซึ่งได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลเดนมาร์ก ผ่านทางสำนักงานนโยบายและแผนงานสิ่งแวดล้อม และงบประมาณจากเทศบาลตำบลอัมพวา เพื่ออนุรักษ์อาคารให้คงสภาพเดิม (เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘)  และเข้าใช้อาคารหลังปรับปรุงเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๘สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
16/11/2021 32 640 950 2035 21146 10596 33461 34.204.181.91