ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลอัมพวา โทรศัพท์: 0-3475-1351 โทรสาร: 0-3475-1359 E-Mail: saraban@amphawa.go.th

> ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
เทศบาลตำบลอัมพวา มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลอัมพวาทั้งหมด แบ่งออกเป็น ๑ ตำบล ๑๐ ชุมชน ซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีเนื้อที่ ๒.๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑,๕๐๕ ไร่
 ๑ งาน ๑๐ ตารางวา อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ทางรถยนต์ ๗๓ กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสมุทรสงคราม ทางรถยนต์ ๖ กิโลเมตร

อาณาเขต
ทิศเหนือ              ติดต่อกับ      ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา
ทิศใต้                  ติดต่อกับ     แม่น้ำแม่กลอง อำเภออัมพวา
ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ     ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง
ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ     แม่น้ำแม่กลอง อำเภออัมพวา

ประชากร
          จากหลักฐานทางทะเบียนราษฏร ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ของสำนักบริหารการทะเบียน เทศบาลตำบลอัมพวา ปรากฏข้อมูลจำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน ลักษณะโครงสร้างประชากรในเขตเทศบาลตำบลอัมพวาปัจจุบัน ดังนี้

จำนวนประชากร              ๔,๖๔๕ คน

จำนวนประชากรชาย         ๒,๒๑๖ คน

จำนวนประชากรหญิง        ๒,๔๒๙ คน

จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น       ๑,๑๗๘ ครัวเรือน

สภาพทางเศรษฐกิจ
  อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ภายในเขตเทศบาล ประกอบอาชีพค้าขาย รองลงมาเป็นรับจ้างทั่วไป รับราชการ ฯลฯ ทำให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและรายได้ประชากรจึงเป็นไปตามลักษณะการประกอบอาชีพ


การเกษตรกรรม

ประชากรในเขตเทศบาล ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่สำคัญ คือ การทำสวนผลไม้ทำให้มีผลผลิตที่สำคัญ ได้แก่ มะพร้าว ส้มโอ ลิ้นจี่ มะม่วง เป็นต้น

การพาณิชยกรรมและการบริการ

ในเขตเทศบาลตำบลอัมพวา มีธนาคารพาณิชย์ จำนวน 3 แห่ง คือ

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารออมสิน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร


การอุตสาหกรรม

ด้านการอุตสาหกรรมภายในเขตเทศบาล จะเป็นอุตสาหกรรมขนาดปานกลางและขนาดเล็ก เช่น การผลิตน้ำตาลมะพร้าว การทำขนมประเภทท๊อฟฟี่ การผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ซึ่งมีโรงงานอยู่ไม่มาก


สภาพสังคม
          ที่ตั้ง

ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลอัมพวาเป็นชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกรมการปกครอง(เดิม) กำหนดให้เทศบาลฯ ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ซึ่งเป็นชุมชนเมืองได้มีการรวมกลุ่มเพื่อร่วมกันคิดร่วมกันทำ ร่วมกันแก้ไขปัญหาของกลุ่มในรูปแบบของชุมชนย่อย ซึ่งอาจแบ่งตามสภาพพื้นที่หรือการรวมกลุ่มตามสังคม โดยจัดให้มีแกนนำชุมชนในรูปแบบของชุมชนย่อย โดยคัดเลือกจากประชาชนในชุมชน ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขาฯ และคณะกรรมการชุมชนฝ่ายต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการชุมชนนอกจากจะมีบทบาทเป็นผู้นำ และแกนกลางในการพัฒนาชุมชนแล้ว ยังมีบทบาทในการที่จะเป็นแกนนำในการร่วมคิดร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน รวมถึงเสนอแผนงาน/โครงการ ในกรณีที่มีการแก้ไขปัญหานั้นต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนจากเทศบาล


การแบ่งชุมชนในเขตเทศบาลตำบลอัมพวา มีการแบ่งออกเป็นชุมชน จำนวน ๑๐ ชุมขน

ชุมชน                           ครัวเรือน                   ประชากร

ชุมชนบางจาก                 ๑๑๔                          ๔๐๓

ชุมชนโรงเจ                    ๑๐๖                          ๓๘๐

ชุมชนบ้านหัวแหลม          ๑๒๐                          ๔๙๕

ชุมชนวัดอัมพวัน               ๔๙                          ๑๓๔

ชุมชนตลาดอัมพวา           ๑๑๒                         ๒๘๖

ชุมชนคลองอัมพวา           ๑๒๕                         ๓๔๗

ชุมชนประชาอุทิศ            ๑๑๕                         ๔๐๑

ชุมชนริมเขื่อน                  ๕๙                         ๒๐๐

ชุมชนบางกะพ้อม ๑         ๑๑๙                         ๔๒๙

ชุมชนบางกะพ้อม ๒           ๙๕                         ๓๔๒

การศึกษา

 ภายในเขตเทศบาล มีการจัดการศึกษาระดับต่างๆ แยกได้ดังนี้

สังกัดเทศบาลตำบลอัมพวา จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่

โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดนางวัง

โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเกษมสรณาราม

โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดอัมพวันเจติยาราม

โรงเรียนก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา สังกัดเอกชน จำนวน ๒ โรงเรียน ได้แก่

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ

โรงเรียนล้อมรัก

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ จำนวน ๒ โรงเรียน ได้แก่

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย

โรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)

มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบางจาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดอัมพวัน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนริมเขื่อน

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม

วัดนางวัง

วัดเกษมสรณาราม

วัดอัมพวันเจติยาราม

วัดบางกะพ้อม


การสาธารณสุข

ภายในเขตเทศบาลไม่มีสถานบริการของรัฐ เช่น โรงพยาบาล สถานีอนามัย แต่มีคลินิกเอกชน ๑ แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบัน ๒ ร้าน ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล ๑ แห่ง มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ด้านสาธารณสุข
จำนวน ๒ คน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้นเพียง ๒ คน เฉลี่ยผู้รับบริการ ๓-๕ ราย/วัน อัตราส่วนเจ้าหน้าที่ต่อประชากร ๒ : ๒,๖๐๖ คน

ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอัมพวา

โครงสร้างพื้นฐาน ทต.อัมพวา

การคมนาคม

การคมนาคมขนส่งภายในเขตเทศบาล มีทั้งการคมนาคมขนส่งทางบกและทางน้ำ การจราจรในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลอัมพวา มีการจราจรคับคั่งตลอดเวลาในช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เนื่องจากมีตลาดน้ำอัมพวาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างสูง ทำให้มีผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวในเขตเทศบาล อย่างมากมาย สำหรับเส้นทางสัญจรในเขตเทศบาล มีรายละเอียด ดังตารางต่อไปนี้

ทางบกทางน้ำ

คลองสายหลัก ได้แก่ คลองอัมพวา เป็นลำน้ำสายหลักที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรของชุมชน

คลองสายรอง เป็นเส้นทางในช่วงเวลาน้ำขึ้นลงเป็นคลองชลประทานนำน้ำเข้าเรือกสวนได้แก่
                        คลองลัดตาโชติ เชื่อมต่อจากคลองบางจากเข้าสู่เครือข่ายลำน้ำทางตอนเหนือ และเชื่อมต่อกับคลองดาวดึงษ์

         คลองบางจาก แยกออกจากคลองอัมพวาออกสู่แม่น้ำแม่กลอง

          คลองดาวดึงส์ เชื่อมต่อจากคลองอัมพวา บริเวณวัดพระยาญาติ (ปากง่าม) เข้าสู่เครือข่ายลำน้ำทางตอนเหนือ มีส่วนคลองเชื่อมต่อกับคลองลัดตาโชติ

 เครือข่ายลำน้ำย่อย ได้แก่ คลองสวน ลำประโดง

ข้อมูลอื่น ๆ ทต.อัมพวา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การอำนวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสวัสดิการของประชาชนมีสถานีตำรวจซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาล คือ สถานีตำรวจภูธรอัมพวา รับผิดชอบในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอัมพวามีงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมตลอดถึงภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น ๆ โดยมีเครื่องมือเครื่องใช้ และบุคลากรในการปฏิบัติงาน ดังนี้

รถยนต์บรรทุกน้ำ                          ๑                คัน

รถยนต์ดับเพลิงกระเช้า                   ๑                คัน

เรือยนต์ดับเพลิง                           ๑                ลำ

เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม             ๒                เครื่อง

รถยนต์กู้ภัยเล็ก                           ๑                 คัน

เครื่องสูบน้ำ                               ๒                เครื่อง

รถยนต์ตรวจการณ์                       ๑                คัน

เรือยนต์ตรวจการณ์                      ๑                ลำ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
16/11/2021 42 640 960 2035 21156 10596 33471 34.204.181.91