ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลอัมพวา โทรศัพท์: 0-3475-1351 โทรสาร: 0-3475-1359 E-Mail: saraban@amphawa.go.th

โครงสร้างบุคลากร > สำนักปลัดเทศบาล

นางสาวอุษา พิทักษ์พิเศษ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายอภิชาติ ศศิธร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางณิชนันทน์ สินสวัสดิ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายอธิศ บุญอิ้ง

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวพัชรา บัวอ่อน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางอารี ลาภัย

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

นายอธิศักดิ์ สันทัดพร้อม

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

นายศิริวัฒน์ ศิรินาวี

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน

นายธีรวัฒน์ สุขวิจิตร์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน

นายภาวิณ หมอยา

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน

นางสาวชนม์ชัญญมน ธนัชวรปรัชญ์

นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ

-ว่าง-

นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ/ชำนาญการ

นางสาวเพ็ญพักตร์ ปานประเสริฐ

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นายมนูธรรม สาปั่น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายพงศ์พันธ์ ภัทรสิริวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวอัจฉรา บำรุงเขต

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ม.ล.ศรีประภาส ศรีธวัช

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

นายเอกราช รอดสนใจ

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

อำนาจหน้าที่ > สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

           มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปของเทศบาล งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี งานกิจการสภา การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่เวริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศน์สัมพันธ์ งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน งานการเลือกตั้ง งานคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อมและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในเทศบาลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานบริการข้อมู สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนการบริหารภายในออกเป็น ดังนี้

๑. งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่ายและงานดังนี้

(๑) งานสารบรรณ

(๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

(๓) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล

(๔) งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

(๕) งานสาธาณกุศลของเทศบาลและของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ

(๖) งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

(๗) งานจัดทำคำสั่งและประกาศต่าง ๆ

(๘) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

(๙) งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

(๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

(๒) งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ

(๓) งานสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก

(๔) งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะเทศมนตรีืสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานและลูกจ้าง

(๕) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล

(๖) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

(๗) งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง

(๘) งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน การลา ศึกษาต่อ

(๙) งานพิจารณาเลื่อเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ

(๑๐) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา หรือผู้ทำคุณประโยชน์

(๑๑) การลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ และงานสวัสดิการต่าง ๆ

๓. งานนิติการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) พิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่าง และพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(๒) จัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางคดี การสอบสวน

(๓) ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์

(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. ฝ่ายปกครอง ประกอบด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้

- งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

   (๑) งานตามพระราชบญญัติทะเบียนราษฎร

   (๒) งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง

   (๓) งานเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน

   (๔) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) หน้าที่รับผิดชอบ

- จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ

- การเตรียมพร้อมคอย ๒๔ ชั่วโมง

- จัดฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามแผนได้อย่างถูกต้อง

- จัดระบบควบคุมเครื่องมือสื่อสาร

(๒) ให้การสนับสนุน

- ให้การสนับสนุนรถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ เรือยนต์ดับเพลิง เรือยนต์กู้ภัย แก่ส่วนราชการและประชาชน

- ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่วิทยากร ให้ความรู้ตามสถานประกอบการหน่วยงานต่าง ๆ

(๓) การให้บริการ

- บริการน้ำอุปโภค - บริโภคให้แก่ส่วนราชการที่ขาดแคลนน้ำ

- ล้างตลาด ภายในเขตเทศบาลร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ล้างพื้นบริเวณส่วนราชการและสถานที่ที่ประชาชนร้องขอ

- งานรักษาความสงบ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) การจัดระเบียบตลาดสด

(๒) การจัดระเบียบร้านค้าแผงลอย

(๓) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๕. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ประกอบด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้

- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) งานจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีของเทศบาลควบคุมงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

(๒) รวบรวมวิเคราะห์บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ

(๓) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

(๔) งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก

(๕) งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ - รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต

(๖) งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของงบแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี

(๗) งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ เพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

(๘) งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล และหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน

(๙) งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบและดำเนินการ

(๑๐) งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ

(๑๑) งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ

(๑๒) งานศึกษหลักฐานรายได้ใหม่ ของเทศบาล

(๑๓) รับผิดชอบการจัดทำแผนงาน / โครงการของเทศบาล ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงานประจำปี

(๑๔) งานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและติดตามประเมินผลโครงการต่าง ๆ

(๑๕) พิจารณา วินิฉัยปัญหากฎหมาย ร่าง และพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(๑๖) งานการรบรวมกฎหมายต่าง ๆ และเทศบัญญัติ

(๑๗) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของเทศบาล

(๑๘) งานแผนการกระจายอำนาจและภารกิจถ่ายโอนของเทศบาล

(๑๙) ดำเนินการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับรายรับ - รายจ่าย และงบประมาณเพื่อติดตามประเมินผล และการวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณของเทศบาล

(๒๐) จัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลควบคุมภายในของเทศบาลตำบลอัมพวา

(๒๑) บันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลสารสนเทศ e-plan และข้อมูลต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลอัมพวาให้เป็นปัจจุบัน

(๒๒) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

- งานบริการและเผยแพร่วิชาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) บริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น

(๒) บริการข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ

(๓) จัดทำสถิติข้อมูลและสารสนเทศ

(๔) การวิเทศสัมพันธ์

(๕) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๖. ฝ่ายสวัสดิการสังคม ประกอบด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้

- งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง

(๒) งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

(๓) งานจัดระเบียบชุมชน

(๔) งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปให้บริการแก่ชุมชน

(๕) งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้กับชุมชน

(๖) งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และสุขาภิบาล

(๗) งานเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพคนชราและคนพิการ

(๘) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
16/11/2021 42 640 960 2035 21156 10596 33471 34.204.181.91