ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลอัมพวา โทรศัพท์: 0-3475-1351 โทรสาร: 0-3475-1359 E-Mail: saraban@amphawa.go.th

โครงสร้างบุคลากร > กองช่าง

นายรวมศักดิ์ กำจรกิตติคุณ

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาววัชรี วัชระโอฬาร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ว่าง -

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

นายกณวรรธน์ ทองสุข

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายวุฒิไกร บุตรศรี

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

- ว่าง -

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ/ชำนาญการ

อำนาจหน้าที่ > กองช่าง

กองช่าง

       มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ  การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับงานแผน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบสอดคล้อง และตอบสนองต่อภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก  โดยแบ่งส่วนการบริหารภายในออกเป็น ดังนี้

๑. งานบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบงานสารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารงานทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. งานจัดการคุณภาพน้ำ (กิจการประปา)  รับผิดชอบงานสูบน้ำแรงสูงและแรงต่ำ งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องไฟฟ้า เครื่องจักรกล อุปกณ์ต่าง ๆ และอาคารสถานที่ที่ใช้ในกิจการประปา งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของน้ำประปา และสถานที่ทำการประปา งานเตรียมน้ำสำรองไว้เพื่อการดับเพลิง งานตรวจแก้ไขแรงดนน้ำและระบายตะกอนในท่อประปา งานจ่ายน้ำเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย งานบริการน้ำใช้ในพิธีการและสาธารณกุศล งานตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายผู้ลักลอบใช้น้ำ งานอ่านมาตราวัดน้ำและลงจำนวนหน่วยน้ำ งานให้บริการโดยทั่วไปแก่ผู้ใช้น้ำ งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมมาตรวัดน้ำ งานถอนมาตรวัดน้ำ งานติดต่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำ งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมท่อประปา งานทะเบียนมาตรวัดน้ำ งานสำรวจทำผังแนวท่อและประมาณการผู้ใช้น้ำ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. งานสาธารณูปโภค รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการออกแบบด้านงานช่างโยธา การคำนวณแบบด้านช่างโยธา การควบคุมการก่อสร้าง การวางโครงการก่อสร้าง การสำรวจ การรังวัด การเขียนแบบ และงานก่อสร้าง ซ่อมบำรุง รวมทั้งควบคุมเครื่องจักรกล และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ประกอบด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้

            - งานวิศวกรรม รับผิดชอบงานวิศวกรรมโยธา เกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรมโยธา การค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย ทดสอบ หาข้อมูลและสถิติต่างๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานวิศวกรรมโยธา การวางโครงสร้างในสาขาวิศวกรรมโยธา การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                      

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
16/11/2021 37 640 955 2035 21151 10596 33466 34.204.181.91