ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลอัมพวา โทรศัพท์: 0-3475-1351 โทรสาร: 0-3475-1359 E-Mail: saraban@amphawa.go.th

โครงสร้างบุคลากร > กองช่าง

นายรวมศักดิ์ กำจรกิตติคุณ

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายวุฒิไกร บุตรศรี

นายช่างโยธาอาวุโส

นางสาววัชรี วัชระโอฬาร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อำนาจหน้าที่ > กองช่าง


วิสัยทัศน์กองช่าง


'' พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณูปโภคโภคยั่งยืน บนพื้นฐานธรรมภิบาล 

ด้วยศรัทธาและแรงบันดาลใจ ''

กองช่าง

                              มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ  การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับงานแผน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบสอดคล้อง และตอบสนองต่อภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก  โดยกำหนดโครงสร้างแบ่งออกเป็น ๑ ฝ่าย ๕ งาน ดังนี้

                              ๑. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีงานในความดูแล 3 งาน คือ

                                        - งานธุรการ รับผิดชอบงานสารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารงานทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                                        - งานวิศวกรรม รับผิดชอบงานวิศวกรรมโยธา เกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรมโยธา การค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย ทดสอบ หาข้อมูลและสถิติต่างๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานวิศวกรรมโยธา การวางโครงสร้างในสาขาวิศวกรรมโยธา การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                        - งานผังเมือง รับผิดชอบงานการวางแผนและวางโครงการผังเมือง การวางและจัดทำผังเมืองประเภทต่างๆ โดยเฉพาะด้านการว่างแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินทุกประเภท วางแผนผังระบบเส้นทางคมนาคมและขนส่ง วางแผนผังระบบกิจการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริการชุมชนและแผนผังอื่นๆ ตามที่กำหนดในการวางผังเมือง การออกแบบวางแผนผังโครงการและจัดทำรายละเอียดในการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหรือสงวนพื้นที่หรือวัตถุสถานเพื่อการผังเมือง และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง     

                              2. ฝ่ายการโยธา มีงานในความดูแล 2 งาน คือ

                                        - งานสาธารณูปโภค รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการออกแบบด้านงานช่างโยธา การคำนวณแบบด้านช่างโยธา การควบคุมการก่อสร้าง การวางโครงการก่อสร้าง การสำรวจ การรังวัด การเขียนแบบ และงานก่อสร้าง ซ่อมบำรุง รวมทั้งควบคุมเครื่องจักรกล และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                        - งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า การควบคุมการก่อสร้างในด้านไฟฟ้า การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อการวางแผนด้านไฟฟ้า การอำนวยการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า การอำนวยการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า การอำนวยการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งการจัดสถานที่ การบำรุงรักษา และการบริหารจัดการด้านสวนสาธารณะ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
16/11/2021 17 22 174 984 1158 1158 54.144.55.253

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'imap' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: