ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลอัมพวา โทรศัพท์: 0-3475-1351 โทรสาร: 0-3475-1359 E-Mail: saraban@amphawa.go.th

โครงสร้างบุคลากร > กองการศึกษา

นายสาธิต ปราถนาดี

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวมนัสสา ลาภัย

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายสาธิต ปราถนาดี

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นายทรงธรรม บุญที

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายสุทธิลักษณ์ ผลจันทร์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายกำพล ชัยวิชิต

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1
วัดนางวัง (สหราษฎร์อุทิศ)

นางสาวศศิกานต์ เอื้อประเสริฐ

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2
วัดเกษมสรณารามฯ

นายจักรกฤษณ์ บรรจงคชาธาร

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3
วัดอัมพวันเจติยาราม

อำนาจหน้าที่ > กองการศึกษา


กองการศึกษา

           มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานศึกษาปฐวัย งานขยายโอกาศทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศน์ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้

๑. งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับ

             (๑) วางแผน ดำเนินการ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลเกี่ยวกับงานธุรการ

(๒) จัดและดำเนินการเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร หนังสือราชการ สำเนาหนังสือ / เอกสาร บันทึกข้อความ คำสั่ง ประกาศต่าง ๆ ของกองการศึกษา

 (๓) ตรวจสอบ / ตรวจทานหนังสือที่พิมพ์ เสนอแฟ้ม

 (๔) งานสารบรรณ รับ - ส่ง หนังสือ เสนอแฟ้ม

 (๕) งานดูแลรักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 

 (๖) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

 (๗) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ 

 (๘) งานจัดเก็บหนังสือ คำสั่ง ระเบียบ ข้อมูลทางการศึกษา ข้อบังคับกฎหมายต่าง ๆ ของกองการศึกษา

 (๙) งานการประชุมต่าง ๆ รวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม

 (๑๐) งานรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานและโครงการของงาน / ฝ่ายต่าง ๆ ของกองการศึกษา แล้วจัดทำร่างแผนพัฒนาของเทศบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

 (๑๑) งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนงานกองการศึกษา รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน การติดตามผลและรายงาน

 (๑๒) วางแผน ดำเนินการ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลเกี่ยวกับงานการเงินของกองการศึกษา

 (๑๓) งานเกี่ยวกับการเงิน กรบัญชี เช่น การเตรียมการเบิกจ่ายเงินและสิ่งแทนเงิน การวางฎีกา การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญการจ่ายเงินทุกประเภท ทั้งในและนอก งบประมาณรวมถึงการลงบัญชี ตลอดงานบริหารและและควบคุมงบประมาณของกองการศึกษา

 (๑๔) งานรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณของงาน / ฝ่ายต่าง ๆ ของกองการศึกษา แล้วจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของกองการศึกษา

 (๑๕) งานการบริหารและควบคุมงานงบประมาณของกองการศึกษา

 (๑๖) งานเกี่ยวกับการทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ตามแบบและวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด รวมทั้งการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนเพิ่มระหว่างปี

 (๑๗) งานการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ

 (๑๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

               . ฝ่ายบริหารการศึกษา 

งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) จัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ศีลธรรม

(๒) จัดงานประเพณีและส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี และศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๓) จัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย

(๔) รวบรวมข้อมูลศิลปะ ดูแล งานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

(๕) ควบคุม ดูแล งานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

(๖) ควบคุม ดูแล งานการศึกษาปฐมวัย

(๗) ควบคุม ดูแล งานโรงเรียน

(๘) การพัฒนาหน้าที่และแบบเรียน

(๙) การวางแผนการศึกษา (การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา , แผนกลยุทธ์ , แผนงานประจำปี)

(๑๐) การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา

(๑๑) จัดทำมาตรฐานทางการศึกษา 

(๑๒) จัดและบริการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาในสถานศึกษา

(๑๓) งานนิเทศการศึกษา (ตรวจแผนการสอน ,นิเทศการสอน เป็นต้น)

(๑๔) งานบริหารงานบุคคล

(๑๕) งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

(๑๖) งานกีฬาและนันทนาการ

(๑๗) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 งานกิจการโรงเรียน

  - โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดนางวัง)

  - โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดเกษมสรณาราม)

  - โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดอัมพวันเจติยาราม)

 งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนริมเขื่อน

  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบางจาก

  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดอัมพวัน


                                       

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
16/11/2021 37 640 955 2035 21151 10596 33466 34.204.181.91