ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลอัมพวา โทรศัพท์: 0-3475-1351 โทรสาร: 0-3475-1359 E-Mail: saraban@amphawa.go.th

โครงสร้างบุคลากร > กองสาธารณสุขฯ

นางสาวอรอานันท์ มณีคำ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

- ว่าง -

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

นางสาวจันทิมา บัวทอง

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวอาภรณ์ กลิ่นคล้าย

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวนภาพร พงค์เจริญ

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

อำนาจหน้าที่ > กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

              มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งานวิชาการทางการแพทย์ งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ งานการแพทย์ งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข  งานแพทย์แผนไทย งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย งานกายภาพและอาชีวภาพบำบัด งานฟื้นฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการขยะมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานอาสาสมัครสาธารณสุข งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด งานสัตวแพทย์ งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ กำหนดมาตรการและแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดทำแผนดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศ และเสียง งานเฝ้าระวัง บำบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่าง ๆ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนการบริหารภายในออกเป็น ดังนี้

๑. งานบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบงานสารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารงานทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบ รวมงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. งานส่งเสริมสาธารณสุข (งานศูนย์บริการสาธารณสุข) รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล แนวทางการปรับปรุงรักษาสภาวะแวดล้อม กำหนดนโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำและส่งเสริมเผยแพร่ การป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการวินิจฉัยปัญหาทางการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔. งานรักษาความสะอาด รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดพื้นที่บริเวณเขตเทศบาล โดยการจัดเก็บ ขน ทำลายขยะและสิ่งปฏิกูล และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๕. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและความผาสุกของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                              

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
16/11/2021 23 682 1640 2915 23489 10596 35804 18.206.48.243