ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลอัมพวา โทรศัพท์: 0-3475-1351 โทรสาร: 0-3475-1359 E-Mail: saraban@amphawa.go.th

โครงสร้างบุคลากร > กองสาธารณสุขฯ

นางสาวอรอานันท์ มณีคำ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

นางสาวอรสา อุปเสน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวนฤมล กล่อมจิตเจริญ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวอาภรณ์ กลิ่นคล้าย

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชำนาญงาน

นางสาวนภาพร พงค์เจริญ

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

อำนาจหน้าที่ > กองสาธารณสุขฯ


วิสัยทัศน์กองสาธารณสุข


 ร่วมสร้างเมืองสุขภาพ ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ ฟื้นฟูวิถีสุขภาพชุมชน ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                              มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การให้บริการด้านสาธารณสุข งานด้านสัตวแพทย์ และด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุข ซึ่งเป็นการตอบสนองภารกิจด้านพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต และด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดโครงสร้างออกเป็น ๑ ฝ่าย ๗ งาน ดังนี้

                              ๑. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีงานในความดูแล 4 งาน คือ

                                        - งานธุรการ รับผิดชอบงานสารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารงานทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบ รวมงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                                        - งานสัตวแพทย์ รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการป้องกันและกำจัดโรคสัตว์ เช่น การฉีดวัคซีน การตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ การกักสัตว์ การออก ใบอนุญาตในการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ภายในประเทศ ให้คำแนะนำปรึกษาในด้านการเลี้ยง และการรักษาสัตว์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                        - งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล แนวทางการปรับปรุงรักษาสภาวะแวดล้อม กำหนดนโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำและส่งเสริมเผยแพร่ การป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการวินิจฉัยปัญหาทางการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                        - งานรักษาความสะอาด รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดพื้นที่บริเวณเขตเทศบาล โดยการจัดเก็บ ขน ทำลายขยะและสิ่งปฏิกูล และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                              2. ฝ่ายบริการสาธารณสุข มีงานในความดูแล 3 งาน คือ

                                        - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและความผาสุกของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                        - งานส่งเสริมสุขภาพ เผยแพร่และฝึกอบรม รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านการรักษาสุขภาพ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                        - งานศูนย์บริการสาธารณสุข รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
16/11/2021 17 22 174 984 1158 1158 54.144.55.253

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'imap' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: