ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลอัมพวา โทรศัพท์: 0-3475-1351 โทรสาร: 0-3475-1359 E-Mail: saraban@amphawa.go.th

สรุปผล (Summary)

ผลการสำรวจ แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม : 11540 คะแนน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ขอใช้บริการ
เพศ
ชาย0
หญิง11456
อายุ
ต่ำกว่า 20 ปี0
20-40 ปี1
40-60 ปี0
60 ปีขึ้นไป11455
อาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ0
เกษตรกรรม0
พนักงานเอกชน1
ค้าขาย/อิสระ0
นักเรียน/นักศึกษา0
อื่น ๆ11455
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี1
ปริญญาโท0
ปริญญาเอก0
ต่ำกว่าปริญญาตรี11452
ส่วนที่ 2 เรื่องที่ขอรับบริการ
การออกแบบอาคาร0
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ0
การสมัครเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก0
การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ0
การขอจัดตั้งสถานจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร0
การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก0
การฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า0
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์0
การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ0
การชำระภาษีบำรุงท้องที่0
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ0
การชำระภาษีป้าย0
การขอแบบบ้านเพื่อประชาชน0
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน0
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร0
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน0
อื่น ๆ 11456
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
1 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย1842288693/57700 คะแนนเฉลี่ย 159,643.73
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็วและเอาใจใส่1851698964/57700 คะแนนเฉลี่ย 160,459.18
3. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อ1801796270/57700 คะแนนเฉลี่ย 156,134.86
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม1817787114/57700 คะแนนเฉลี่ย 157,520.55
2 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย1802321960/57700 คะแนนเฉลี่ย 156,180.41
2. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน1862970467/57700 คะแนนเฉลี่ย 161,435.92
3. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว1784304045/57700 คะแนนเฉลี่ย 154,619.07
4. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน1683481904/57700 คะแนนเฉลี่ย 145,882.31
3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม1850489292/57700 คะแนนเฉลี่ย 160,354.36
2. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ1825915077/57700 คะแนนเฉลี่ย 158,224.88
3. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวก เหมาะสม1683153734/57700 คะแนนเฉลี่ย 145,853.88
4. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย1846817106/57700 คะแนนเฉลี่ย 160,036.14
ส่วนที่ 4 ท่านคิดว่าเทศบาลควรปรับปรุงด้านใด ตอบได้มากว่า1ข้อ
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน11470
ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน11467
ด้านสถานที่ในการบริการข้อมูลข่าวสาร11470
ด้านวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา11470
ด้านบริการการรับชำระภาษี11470
ด้านบริการการอนุญาตก่อสร้างอาคาร11470
อื่น ๆ11470
ข้อเสนอแนะ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
16/11/2021 34 640 952 2035 21148 10596 33463 34.204.181.91