ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลอัมพวา โทรศัพท์: 0-3475-1351 โทรสาร: 0-3475-1359 E-Mail: saraban@amphawa.go.th


ประชาสัมพันธ์

ช่องทางลัด

ช่องทางลัด


กิจกรรมเทศบาลตำบลอัมพวา

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
> ประกาศเทศบาลตำบลอัมพวา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานขุนนิกร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
> ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานขุนนิกร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
> ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ (รายการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน)
> ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ (รายการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน)
> ประกาศเทศบาลตำบลอัมพวา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
> ประกาศ เทศบาลตำบลอัมพวา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการราย (นายเชื้อ สมสกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการราย (นายพยงค์ ณ บางช้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการราย (นายไพศาล ลิขิตหัตถศิลป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สื่อประชาสัมพันธ์

บริการประชาชน